AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE
organizuje w latach 2015/2016/2017 trzysemestralne
STUDIA PODYPLOMOWE
z zakresu
NOWOCZESNYCH SIECI I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
EDYCJA 17

Studia są adresowane do osób z wyższym wykształceniem i umożliwiają nabycie wykształcenia w dyscyplinie telekomunikacja. Osoby, które ukończyły studia o profilu telekomunikacyjnym, mogą podnieść i uzupełnić swoje kwalifikacje, natomiast nauczyciele szkół średnich technicznych i zawodowych mogą zdobyć dodatkową specjalność.

Program studiów obejmuje takie zagadnienia, jak:

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych systemów i usług telekomunikacyjnych oraz nauczaniem tych zagadnień.

Zajęcia na studiach są prowadzone przez trzy semestry w systemie cotygodniowych zjazdów w soboty i niedziele w Katedrze Telekomunikacji, na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH w Krakowie.

Program studiów obejmuje 217 godzin wykładów i 135 godziny ćwiczeń laboratoryjnych, czyli łącznie 352 godziny zajęć. W czasie trwania studiów słuchacze mają możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Głównej AGH.

Do ukończenia studiów wymagane jest zdanie egzaminów z 4 wybranych przedmiotów i złożenie pracy końcowej, napisanej pod kierunkiem pracownika naukowo-dydaktycznego AGH. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie nowoczesnych sieci i usług telekomunikacyjnych, wydane przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Początek zajęć: 17 października 2015 roku.

Całkowity koszt studiów wynosi 6.900,- zł. Opłata może być uiszczona w trzech ratach po 2.300,- zł każda. Zakończenie zajęć i rozdanie świadectw: marzec 2017 roku.

Przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych (magistra inżyniera, inżyniera, licencjata, magistra). Wymagane dokumenty: podanie, odpis dyplomu lub zaświadczenie z dziekanatu, formularz danych płatnika.

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 27 kwietnia do 5 października 2015 roku.
Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Wszelkich szczegółowych informacji udziela
Sekretariat Katedry Telekomunikacji
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, pawilon D-6, pokój 402, drugie piętro
tel.: (012) 617 39 37, fax: (012) 634 23 72
e-mail: studium@kt.agh.edu.pl   http://nsiut.kt.agh.edu.pl